Home / Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities
* Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie FotoprintXL.nl een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie FotoprintXL.nl een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
* Product: reproductie op verschillende materialen, textiel en plaatmateriaal, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van FotoprintXL.nl of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door FotoprintXL.nl aangeboden waar van stoffelijke aard.
* Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van FotoprintXL.nl, ten aanzien waarvan FotoprintXL.nl over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
* FotoprintXL.nl: FotoprintXL.nl, gevestigd te Austerlitz, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81960263.
* Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
* Website: de website van FotoprintXL.nl, te weten www.FotoprintXL.nl.
* Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan FotoprintXL.nl ter beschikking stelt.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen FotoprintXL.nl en een klant, alsmede op alle door FotoprintXL.nl aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
2.2.
FotoprintXL.nl wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en FotoprintXL.nl deze bestelling heeft geaccepteerd.
3.2.
Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat FotoprintXL.nl de aard van het materiaal door toezending daarvan aan FotoprintXL.nl van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal FotoprintXL.nl de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.
3.3.
Mocht FotoprintXL.nl de bestelling niet accepteren, zal FotoprintXL.nl het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal FotoprintXL.nl vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van FotoprintXL.nl alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door FotoprintXL.nl te worden betaald.
3.4.
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.
3.5.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4

Prijzen
4.1.
De door FotoprintXL.nl gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks tot een meerprijs. Deze zal door FotoprintXL.nl in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.
4.2.
Indien de prijzen, voordat FotoprintXL.nl in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door FotoprintXL.nl worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient FotoprintXL.nl binnen vijf dagen na ontvangst van de door FotoprintXL.nl verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen FotoprintXL.nl en de klant geen overeenkomst tot stand.
4.3.
In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke FotoprintXL.nl zonder btw in rekening brengt, zal FotoprintXL.nl op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan FotoprintXL.nl niet bekend is en op verzoek van FotoprintXL.nl niet bekend wordt gemaakt dient FotoprintXL.nl btw te berekenen.
De klant vrijwaart FotoprintXL.nl voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat FotoprintXL.nl lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan FotoprintXL.nl niet bekende redenen FotoprintXL.nl op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.
4.4.
Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5

Betaling
5.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening NL86 INGB 0004 8724 31 (BIC: INGBNL2A) ten name van FotoprintXL.nl te Austerlitz, dan wel per creditcard (VISA/Mastercard) of per iDEAL.

5.2.
In geval van betaling op rekening blijft het door FotoprintXL.nl geleverde product eigendom van FotoprintXL.nl totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Artikel 6

Levering
6.1.
De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan FotoprintXL.nl.
6.2.
De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Artikel 7

Levertijd
7.1.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd (vermeld op de website) te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door FotoprintXL.nl.

Artikel 8

Verzuim/aansprakelijkheid
81.
Indien FotoprintXL.nl ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal FotoprintXL.nl terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

8.2.
In geval FotoprintXL.nl met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft FotoprintXL.nl het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

8.3.

De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan FotoprintXL.nl te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen FotoprintXL.nl en de klant gesloten overeenkomst.

8.4.
In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 9

Ter beschikking gesteld materiaal
9.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan FotoprintXL.nl. Het materiaal blijft eigendom van de klant.FotoprintXL.nl zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van FotoprintXL.nl te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is FotoprintXL.nl niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van FotoprintXL.nl, behoudens voor zover FotoprintXL.nl ter zake recht heeft op uitkering van verze-keringspenningen krachtens een door FotoprintXL.nl afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van FotoprintXL.nl beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op FotoprintXL.nl berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

9.2.
De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan FotoprintXL.nl ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

9.3.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. FotoprintXL.nl is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat FotoprintXL.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

9.4.
Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen en of dieren doet FotoprintXL.nl in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 10

Intellectuele eigendomsrechten
10.1.
FotoprintXL.nl accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval FotoprintXL.nl door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant FotoprintXL.nl voor alle schade die FotoprintXL.nl ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe FotoprintXL.nl door derden wordt aangesproken en inclusief de bij FotoprintXL.nl veroorzaakte kosten.

Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.
Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

Direct €5 korting
Op je volgende bestelling

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Nu 20% korting op gehele collectie! Korting is al verwerkt in de website.